Site menu:

Nächster Kurs am IMC UK

am IMC UK

 

français / italiano

 
Lotus

Kurse weltweit 2017 - 2018

Kurse am IMC-Österreich
28. April - 8. Mai 2017 Franz Neuner
7. - 17. Juli 2017 Franz Zelsacher
4. - 14. August 2017 Renzo Fedele
27. Oktober - 6. November 2017 Hubert Knaus
29. Dezember - 8. Januar 2018 Franz Neuner
9. - 19. Januar 2018 Franz Zelsacher
18. - 28. Mai 2018 Franz Neuner
13. - 23. Juli 2018 Franz Zelsacher


Andere Kurse in Europa

Deutschland
Wochenendkurse
28. April - 1. Mai 2017 Horst Jughard
29. September - 3. Oktober 2017 Horst Jughard (Kontakt)

Holland
2. - 12. Februar 2018 Dr. Matthijs Schouten

Italien
4. - 14. August 2017 Renzo Fedele (am IMC Österreich)

Russland
23. Juni - 3. Juli 2017 Roger Bischoff
3. - 13. November 2017 Roger Bischoff

Ukraine
1. - 11. September 2017 Roger Bischoff (in Kyiv)

Kurse am IMC-USA

Kurse am IMC-Westaustralien

Kurse am IMC-Ostaustralien

Japan