Site menu:

Nächster Kurs am IMC UK

am IMC UK

 

français / italiano

 
Lotus

Kurse weltweit 2018

Kurse am IMC-Österreich
27. Oktober - 6. November 2017 Hubert Knaus
29. Dezember - 8. Januar 2018 Franz Neuner
9. - 19. Februar 2018 Franz Zelsacher
18. - 28. Mai 2018 Franz Neuner
13. - 23. Juli 2018 Renzo Fedele
24. August - 3. September 2018 Franz Zelsacher
19. - 29. Oktober Hubert Knaus
28. Dezember 2018 - 7. Januar 2019 Franz Zelsacher
8. - 18. Februar 2019 Franz Neuner
17. - 27. Mai 2019 Franz Neuner


Andere Kurse in Europa

Deutschland
Wochenendkurse
16. - 19. März 2018 Horst Jughard (Kontakt)

Holland
2. - 12. Februar 2018 Dr. Matthijs Schouten

Italien
13. - 23. Juli 2018 Renzo Fedele (am IMC Österreich)

Russland
3. - 13. November 2017 Roger Bischoff
27. April - 7. Mai 2018 Roger Bischoff
28. September - 8. Oktober 2018 Roger Bischoff

Ukraine
30. März - 9. April 2018 Roger Bischoff
24. August -3. September 2018 Roger Bischoff

Kurse am IMC-USA

Kurse am IMC-Westaustralien

Kurse am IMC-Ostaustralien

Japan